Skip to main content
Brochures

Hướng dẫn nhanh để hiết lập thùng rác trong nhà (Quick Guide to Setting-up Indoor Bins)

Sử dụng hướng dẫn từng bước và bảng tính này để giúp xác định số lượng thùng chứa rác tái chế, rác hữu cơ và rác thải trong nhà và các biển báo cần thiết để thiết lập thành công địa điểm của bạn.

×