Skip to main content

Organics Reduction and Recycling Ordinance Residential Flyer (Vietnamese)

Ủ các loại chất hữu cơ làm phân và tái chế vật liệu giờ đã thành luật tại California

Việc phân loại thức ăn thừa và các vật liệu có thể phân hủy khác một cách hợp lý không chỉ giúp chống lại biến đổi khí hậu mà giờ đây còn là quy luật. Có hiệu lực từ tháng 1 năm 2022, luật Tiểu bang (SB 1383) yêu cầu cư dân và doanh nghiệp giữ các vật liệu có thể phân hủy và tái chế ra khỏi các bãi chôn lấp của California. Tờ rơi này trình bày về cách phân loại rác tái chế và phân hữu cơ đúng cách, đồng thời cung cấp các mẹo để ngăn ngừa lãng phí thực phẩm.

English version 

×